Natječaji
pozivi
obavijesti

ZAPOŠLJAVANJE – Turistička zajednica traži novo pojačanje

Objavljeno 28. siječnja 2019.

Turistička zajednica Općine Nedelišće objavila je 28. siječnja 2019. NATJEČAJ za radno mjesto Stručnog suradnika u svom Turističkom uredu u Nedelišću.

Traži se jedan izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, na puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 2 mjeseca. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja čiji sadržaj donosimo u cijelosti.

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE NEDELIŠĆE

Nedelišće, 28. siječnja 2019. godine

Temeljem članka 21. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju turizma („Narodne novine“ broj 152/08) i članka 48. Statuta Turističke zajednice Općine Nedelišće, sukladno Pravilniku o djelokrugu, unutarnjem ustroju, organizaciji sistematizaciji radnih mjesta u Turističkom uredu Turističke zajednice Općine Nedelišće, te Odluci Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Nedelišće, donesenoj na 25. sjednici, održanoj 26. rujna 2018. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Nedelišće raspisuje

NATJEČAJ 

za radno mjesto Stručni suradnik

u Turističkom uredu Turističke zajednice Općine Nedelišće

– 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, na puno radno vrijeme,uz obvezni probni rad u trajanju od 2 mjeseca.
Uvjeti:

Kandidat mora ispunjavati opće uvjete Zakona o radu („Narodne novine“ broj 93/14 i 127/17) te posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkom uredu Turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice („Narodne novine“ broj 23/17 i 72/17; u daljnjem tekstu: Pravilnik) i Pravilnikom o djelokrugu, unutarnjem ustroju, organizaciji sistematizaciji radnih mjesta u Turističkom uredu Turističke zajednice Općine Nedelišće i to:

 1. da ima završenu srednju školu u najmanje četverogodišnjem trajanju;
 2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na kojem je radnik zaposlen;
 3. da poznaje jedan svjetski jezik;
 4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;
 5. da poznaje rad na osobnom računalu.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica ili putovnica),
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba/diploma),
 • dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje godinu dana radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na kojem je radnik zaposlen (radna knjižica, elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca kojim se dokazuje određeno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, ugovor o radu i sl.),
 • dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika (svjedodžba ili indeks obrazovne ustanove, certifikat škole za strane jezike ili potpisanu izjavu),
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko ima položen ispit) ili izjavu da ga nije dužan polagati (napomena: u skladu s člankom 23. stavkom 5. i 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, radni odnos može zasnovati i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad ili osoba koja ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi),
 • dokaz o  poznavanju  rada  na  računalu  (preslika  svjedodžbe  ili  certifikata odgovarajuće  obrazovne  ustanove  ili  potpisanu  izjavu),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (izvornik, ne starije od 6 mjeseci).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Ravnopravno se mogu natjecati osobe oba spola, sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08 i 69/17).

Turistička zajednica Općine Nedelišće može odlučiti da će provesti testiranje sposobnosti kandidata, o čemu će odabrani kandidati biti pravovremeno obaviješteni.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja pri nadležnoj službi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu:

Turistička zajednica Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće, 40305 NEDELIŠĆEs naznakom: „NE OTVARAJ – Natječaj za radno mjesto STRUČNI SURADNIK“

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Turistička zajednica Općine Nedelišće zadržava pravo u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

TURISTIČKO VIJEĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE NEDELIŠĆE

magnifiercrossmenuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content